Kódex správania Generali

Kódex správania sa vzťahuje na všetkých zamestnancov spoločností patriacich do skupiny Generali, vrátane členov dozorných a riadiacich orgánov.
Rovnako aj od tretích osôb (dodávatelia, sprostredkovatelia, a pod.), ktorí konajú v mene skupiny, sa očakáva, že budú dodržiavať zásady Kódexu.

Dokument ↓ stanovuje minimálne štandardy správania, ktoré je potrebné dodržiavať.

Kódex správania Generali

 

Informovanie o porušení zásad správania či o nesprávnom konaní

Akékoľvek vaše podozrenie na nevhodné, podvodné, neetické alebo nezákonné správanie je možné oznámiť on-line alebo telefonicky na

Compliance linke pomoci Generali Group