Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov a vášho súkromia patrí medzi naše priority. V súlade s tzv. Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov EÚ 2016/679 (známym pod skratkou GDPR) vás radi zoznámime s tým, ako prebieha spracovanie vašich osobných údajov. Všetky informácie sú zhrnuté nižšie.

 

Informácie o spracovaní osobných údajov v spoločnosti Europ Assistance s.r.o.

Europ Assistance s.r.o. je súčasťou skupiny Generali a dnes zaisťuje služby vo viac ako 200 krajinách sveta s takmer 8 000 zamestnancami, 400 lekármi a sieťou 41 pobočiek skupiny. Skupina Europ Assistance zaistí ročne viac ako 12,4 miliónov asistenčných intervencií a odpovie na viac ako 62 miliónov telefonátov. Založená v roku 1963 v Paríži ako prvá asistenčná spoločnosť na svete. Svojim viac ako 300 miliónom privátnym či korporátnym zákazníkom prináša riešenie pre ich urgentné aj bežné potreby v štyroch hlavných oblastiach asistenčných služieb: AUTOMOBILY, ZDRAVIE, CESTOVANIE, DOMÁCNOSŤ & RODINA.

V tomto dokumente by sme Vás radi zoznámili s tým, ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi pri prevádzkovaní poisťovacej činnosti.

 

Ako chránime Vaše osobné údaje?

Ochrana Vášho súkromia a Vašich osobných údajov patrí medzi naše priority, ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s platnou právnou úpravou. Kladieme dôraz na najvyššiu možnú mieru zabezpečenia, dbáme na riadny výber zmluvných spracovateľov a striktné dodržiavanie všetkých pravidiel, ktorými sme viazaní. Všetky osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi pri plnení svojich pracovných alebo zmluvných povinností, sú viazané povinnosťou mlčanlivosti tak o osobných údajoch, ako aj o bezpečnostných opatreniach na ich ochranu, táto povinnosť trvá neobmedzene aj po skončení zamestnania alebo zmluvného vzťahu.

 

Čí údaje av akých situáciách spracovávame?

V rámci poisťovacej činnosti spracovávame v nevyhnutne potrebnom rozsahu osobné údaje najmä:

o našich potenciálnych klientoch (tj o záujemcoch o poistenie a asistenčné služby) na účely ponuky; kalkulácia či modelácia, aj keď k uzavretiu poistnej zmluvy nedôjde;

  • o osobách, s ktorými sme uzavreli poistnú zmluvou (tj o poistníkoch);
  • o osobách, na ktorých zdravie, život, majetok, zodpovednosť či iné hodnoty poistného záujmu sa vzťahuje dohodnuté či dopytované poistenie (tj o poistených, resp. budúcich poistených);
  • o osobách, ktoré požadujú po poistenom či oprávnenej osobe náhradu spôsobenej ujmy či škody, pokiaľ nám bola oznámená poistná či asistenčná udalosť (tj o poškodených);
  • o osobách, ktorým patrí právo na poistné plnenie alebo ktoré sú oprávnené čerpať plnenie v podobe asistenčných služieb (tj o oprávnených osobách);
  • o osobách oznamujúcich nám poistnú či asistenčnú udalosť;
  • o platiteľoch či faktických príjemcoch platieb; - o prípadných zástupcoch či o právnych nástupkoch vyššie uvedených osôb (napr. zákonní zástupcovia, splnomocnenci, právni zástupcovia, opatrovníci, dedičia a i.);
  • o prípadných svedkoch či o osobách zúčastnených na poistnej udalosti;
  • o znalcoch, o lekároch, poskytovateľoch zdravotných služieb či o iných osobách poskytujúcich odborné vyjadrenia pri hodnotení poistného rizika či likvidácii poistnej udalosti;
  • o návštevníkoch našich objektov a o ďalších osobách, ktoré s nami komunikujú (napr. sa na nás obracajú telefonicky, písomne a i.);
  • o návštevníkoch našich webových stránok (naša spoločnosť na svojich webových stránkach www.europ-assistance.cz využíva tzv. cookies, a to Google cookies a cookies generované systémom pre správu obsahu (CMS).

 

Aké údaje spracovávame?

Identifikačné údaje (najmä meno, priezvisko, rodné číslo, ak bolo pridelené, či dátum narodenia, adresa, identifikačné číslo u podnikajúcich fyzických osôb, ak poistenie súvisí s podnikaním) Jedná sa o povinné údaje. V prípade záujemcov, poistníkov, poistených, poškodených a oprávnených osôb sa jedná o údaje, bez ktorých nemôžeme pripraviť ponuku, uzatvoriť poistenie a poskytovať naše služby. Aj u ostatných osôb potrebujeme poznať ich identitu, vedieť s kým komunikujeme. Nad rámec týchto povinných údajov nám tiež môžete oznámiť titul, ktorý Vám bol udelený.

Kontaktné údaje (najmä emailová adresa a telefónne číslo, príp. korešpondenčná adresa, ak si prajete komunikovať na inej adrese ako na adrese trvalého pobytu) Nejedná sa o povinné údaje. Pokiaľ nám poskytnete emailovú adresu či telefónne číslo, bude naša komunikácia rýchlejšia a efektívnejšia.

Sociodemografické údaje, ak sú potrebné na posúdenie poistného rizika (najmä vek).

Ďalšie údaje, ak sú potrebné podľa charakteristiky dopytovaného produktu pre posúdenie poistného rizika (najmä Vaše požiadavky a potreby, údaje o predmete poistenia, ďalej napr. údaje o Vašom rizikovom správaní, prevádzkovaných športoch atp.) Príklady: Pri ponuke poistenia asistenčných služieb AutoCare potrebujeme poznať údaje o vozidle, napr. jeho RZ, VIN kód, pri ponuke poistenia asistenčných služieb HappyHome potrebujeme poznať umiestnenie poistenej domácnosti. Medzi spracovávané údaje môžu patriť aj údaje o zdravotnom stave (tj údaje o Vašom zdraví vrátane údajov o poskytnutí zdravotných služieb, ktoré vypovedajú o Vašom zdravotnom stave, a to pri poskytovaní poistného plnenia či asistenčných služieb).

Údaje z našej a o našej vzájomnej komunikácii
Príklady: V rámci predzmluvného rokovania zaznamenávame Vaše požiadavky a potreby, taktiež spolu môžeme komunikovať napr. o zmenách poistenia, pri likvidácii poistnej udalosti, budeme odpovedať na Vaše otázky, námety či sťažnosti atp., nech s nami budete komunikovať osobne, prostredníctvom webových stránok, telefonicky, emailom či inak.

Údaje o využívaných produktoch a službách
Príklady: Verní klienti môžu získať zľavu na ďalšie uzatvorené produkty či využívať výhody vernostných programov. V rámci nášho oprávneného záujmu Vám chceme tiež ponúkať produkty, ktoré ešte nevyužívate.

Údaje o platobnej morálke, bonite a dôveryhodnosti
Príklad: Pokiaľ ste našim klientom na základe už skôr uzavretej poistnej zmluvy, bude nás pri uzatváraní ďalšej zmluvy zaujímať, či platíte riadne a včas poistné.

Platobné údaje
Príklady: Spracovávame údaje o zaplatenom či dlžnom poistnom, údaje o čísle účtu, z ktorého je poistné platené, alebo na ktorý má byť poskytnuté poistné plnenie oprávnenej osobe či faktickému príjemcovi poistného plnenia.

Údaje potrebné na plnenie zmluvy, najmä na likvidáciu poistných udalostí
Príklady: Pri likvidácii poistnej udalosti budeme vychádzať z údajov získaných od oznamovateľa poistnej udalosti, ale tiež z vlastného vyšetrovania aj od ďalších subjektov (podľa povahy poistnej udalosti napr. od polície, hasičov, poistníkov, poistených, poškodených, oprávnených osôb, účastníkov či svedkov poistné udalosti, od lekárov, z verejne dostupných zdrojov, zoznamov a evidencií). Medzi údaje potrebné na plnenie zmluvy môžu tiež patriť údaje o zdravotnom stave, ktoré budeme spracovávať v prípade likvidácie tých poistných udalostí, ktoré spočívajú alebo súvisia s poškodením zdravia, napr. poistenie pre prípad choroby a úrazu či v cestovnom poistení. Rovnako budeme spracovávať údaje o Vašom zdravotnom stave pri likvidácii poistnej udalosti v prípade, keď Vám ako poškodenému bola našim poisteným spôsobená ujma na zdraví.

V prípade osôb, ktoré sa nezúčastňujú na poistení, tj v prípade oznamovateľov poistných udalostí, platcov či faktických príjemcov platieb, zástupcov a právnych nástupcov, svedkov a osôb zúčastnených na poistnej udalosti, znalcov, lekárov, poskytovateľov zdravotných služieb a osôb poskytujúcich odborné vyjadrenia, návštevníkov objektov a osôb, ktoré s nami komunikujú, spracovávame osobné údaje v užšom rozsahu. Spravidla sa jedná iba o základné identifikačné a kontaktné údaje a údaje vyplývajúce zo vzájomnej komunikácie. V odôvodnených prípadoch potom spracovávame údaje získané v súlade s právnymi predpismi od iných subjektov či údaje, ktoré nám stanovujú právne predpisy (napr. údaje o svedkoch či o osobách zúčastnených na poistnej udalosti sa dozvedáme pri likvidácii poistnej udalosti od poistených, od Polície SR a pod. ). U platiteľov a príjemcov bezhotovostných platieb spracovávame tiež údaje o čísle účtu. Osobné údaje spracovávame z dôvodov plnenia právnych povinností a/alebo na účely našich oprávnených záujmov.

 

Prečo spracovávame Vaše osobné údaje a čo nás na to oprávňuje?

Na prípravu zmluvy a jej uzavretie
Ak prejavíte záujem o naše produkty, potom Vaše osobné údaje spracovávame preto, aby sme posúdili poistné riziko, vyhodnotili Vaše požiadavky a potreby a vykonali všetky prípravné práce pred samotným uzavretím poistnej zmluvy. Pokiaľ sa rozhodnete stať našim klientom, budeme spracovávať Vaše osobné údaje pre uzatvorenie zmluvy. Na toto spracovanie nepotrebujeme Váš súhlas.

Na plnenie zmluvy
Spracovanie osobných údajov je nutné pre riadnu správu uzatvorených poistení, vrátane ich zmien a ukončení, vzájomnú komunikáciu vo veciach poistenia, pre likvidáciu poistných udalostí, príp. pri poskytovaní uzatvorení asistenčných služieb. Na toto spracovanie nepotrebujeme Váš súhlas.

Plnenie právnej povinnosti
Niektoré právne predpisy nám priamo ukladajú povinnosť spracovávať Vaše osobné údaje, príp. spracovávané údaje odovzdávať ďalším subjektom. Na toto spracovanie nepotrebujeme Váš súhlas. Ide najmä o nasledujúce právne predpisy:

- zákony upravujúce oblasť poisťovníctva
Dané zákony upravujú podmienky vykonávania poisťovacej činnosti, ukladajú poisťovniam povinnosť vzájomne sa informovať o skutočnostiach týkajúcich sa poistenia a o osobách na poistení sa podieľajúcich, a to za účelom prevencie a odhaľovania poistného podvodu a iného porušenia. Zákon tiež stanovuje okruh subjektov, ktorým musíme na ich písomné vyžiadanie poskytnúť informácie o poistení bez súhlasu osôb, ktorých sa tieto informácie týkajú. Zákony upravujú povinnosti pri poskytovaní a sprostredkovaní poistenia, ukladajú nám napr. povinnosť uchovávať dokumenty a záznamy zhotovené v súvislosti s uzatvorením poistenia (aj keď nakoniec poistenie nezjednáte) po stanovenú dobu od poslednej komunikácie s Vami.


  - zákony upravujúce opatrenia proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu
Na základe takých zákonov musíme pri stanovených produktoch vykonávať identifikáciu a kontrolu klientov.


- vykonávanie medzinárodných sankcií
Na základe právnych predpisov upravujúcich medzinárodné sankcie musíme preverovať, či klient nie je subjektom medzinárodných sankcií, na ktorého sa vzťahuje niektoré obmedzenia.


- medzinárodná spolupráca pri správe daní
Podľa právnych predpisov máme povinnosť vymieňať si s inými finančnými inštitúciami informácie o osobách, na ktoré sa v inom štáte vzťahujú daňové povinnosti.

- dane z príjmov
Právne predpisy nám ukladajú v stanovených prípadoch ohlasovaciu povinnosť voči správcovi dane ohľadom poistného plnenia nahrádzajúci príjem alebo výnos.

- exekučné činnosti
Podľa právnych predpisov musíme exekútorovi na jeho vyžiadanie oznámiť okrem iného informácie o číslach účtov a o majetku povinného a o výplatách poistného plnenia v prospech povinného.

- insolvenčné konanie
Na základe právnych predpisov máme povinnosť oznámiť insolvenčnému správcovi údaje o dlžníkových poistných zmluvách a poistných plneniach.
Na základe našich oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej strany
Ďalším dôvodom na spracovanie Vašich osobných údajov sú naše oprávnené záujmy. Na toto spracovanie nepotrebujeme Váš súhlas.
 
K spracovaniu z dôvodov oprávnených záujmov dochádza na účely:

- vyhodnocovanie a riadenie rizík
Správame sa v súlade so zákonom obozretne, zaisťujeme stabilitu a splniteľnosť našich záväzkov, napr. hodnotíme poistné riziko pre účely cenotvorby.

- riadenie kvality poskytovaných služieb a vzťahov so zákazníkmi
Zisťujeme, či ste spokojní, čo môžeme zlepšiť, analyzujeme situáciu na trhu.

- prípravy nezáväznej ponuky, modelácie či kalkulácie výšky poistného
Rokujeme s odbornou starostlivosťou, aj keď si prajete len nezáväzne zistiť podmienky poistenia ak uzavretiu zmluvy nedôjde.

- prípravy, uzatvorenie a plnenia uzatvorených zmlúv pre Vás ako poisteného či oprávnenú osobu
Aj keď nie ste priamo našou zmluvnou stranou, ale dopytované či poistníkom dohodnuté poistenie sa vzťahuje na hodnoty Vášho poistného záujmu, napr. na Váš majetok, zdravie atď. či je určené vo Váš prospech, je naším záujmom zaistiť riadne poskytovanie poisťovacej činnosti vrátane plnenia zmluvných povinností voči poistníkovi. Príklady: Banka ako poistník uzavrela s našou spoločnosťou skupinovú poistnú zmluvu na poistenie asistenčných služieb, pri uzatvorení bankového produktu prejavíte o poistení záujem a stanete sa poisteným.

- zabezpečenie a spolupoistenie
Správame sa obozretne. Aby sme boli schopní zaistiť splniteľnosť svojich záväzkov, presúvame časť poistného rizika na našich zaisťovateľov, ktorí v prípade poistnej udalosti hradia časť výdavkov na poistné plnenie, v týchto prípadoch im odovzdávame Vaše osobné údaje.

- vnútorné administratívne účely (napr. interná evidencia, štatistiky, reporting atp.)
Zaisťujeme riadne poskytovanie poisťovacích služieb, ktoré sa nezaobíde bez riadne vykonávanej administratívy, plánovania, vyhodnocovania, ktoré sú predpokladom efektívneho riadenia spoločnosti.

- ochrany našich právnych nárokov
Musíme hájiť naše právne nároky, aby sme sa správali hospodárne a predchádzali vzniku zbytočných výdavkov či škôd. K spracovaniu osobných údajov dochádza v nevyhnutne potrebnom rozsahu v rámci súdnych konaní či konaní pred orgánmi mimosúdneho riešenia sporov, pri vymáhaní dlžného poistného a ďalších pohľadávok, ďalej pri výkone dohľadu Českou národnou bankou alebo pred ďalšími orgánmi verejnej moci.

- prevencia a odhaľovanie poistného podvodu a ďalšieho porušenia
Bránime sa vzniku škôd, ktoré by nám mohli byť spôsobené poistnými podvodmi či iným protiprávnym konaním. Z dôvodov bezpečnosti používame tiež v našom sídle kamerové systémy (o ich príp. použití sú návštevníci informovaní pri vstupe napr. prostredníctvom grafických ikon).

- priameho marketingu
Osobné údaje poistníkov používame tiež po dobu trvania vzájomného zmluvného vzťahu v súlade s právnymi predpismi na zasielanie ponuky našich vlastných produktov a služieb.


V prípade spracovania Vašich osobných údajov z dôvodov oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku, a to spôsobom uvedeným na tomto odkaze. Pokiaľ uplatníte námietku, sme povinní Vaše údaje ďalej pre daný účel nespracovávať, ibaže v rámci prešetrovania zistíme, že máme na toto spracovanie závažné oprávnené dôvody alebo ich spracovávame pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. V prípade, že vznesiete námietku proti priamemu marketingu, nebudú už osobné údaje na tento účel ďalej spracovávané.

Na základe Vášho súhlasu
Na základe Vášho výslovného súhlasu spracovávame údaje o Vašom zdravotnom stave na účely niektorých poistení. Zdravotné údaje spracovávame len vtedy, ak sú potrebné na poskytovanie poistného plnenia alebo asistenčných služieb.

Udelenie súhlasu je dobrovoľné, avšak spracovanie údajov o Vašom zdravotnom stave je u tých poistení, kde sa Vás pýtame na súhlas, podmienkou na prípravu ponuky a uzatvorenie poistenia. Svoj udelený súhlas môžete odvolať, a to spôsobom uvedeným na tomto odkaze. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov o zdravotnom stave do okamihu odvolania súhlasu, ani na spracovanie údajov z iných právnych dôvodov, pre ktoré nie je Váš súhlas vyžadovaný. Po uzatvorení poistenia budeme Vaše údaje o zdravotnom stave spracovávať, pokiaľ je to nevyhnutné pre učenie, výkon alebo obhajobu našich právnych nárokov, teda typicky pre likvidáciu poistných udalostí.

V prípade spracovania iných osobných údajov na základe Vášho súhlasu budete o účele, dôvodoch spracovania, dobe uloženia a ďalších podrobnostiach informovaný pri udeľovaní takého súhlasu.

 

Ako získavame osobné údaje?

Najčastejšie údaje získavame priamo od Vás (napr. z vyplnených formulárov).

Príklady: Od záujemcov o poistenie, poistníkov a poistených (prípadne ich zástupcov) získavame údaje v rámci predzmluvného jednania a pri uzavretí poistnej zmluvy, od poistených, poškodených či oprávnených osôb (či ich zástupcov) získavame údaje pri likvidácii poistnej udalosti.

Ďalej od Vás osobné údaje získavame tiež napr. v rámci spoločnej komunikácie.
Príklady: Od poistníka môžeme získať nové osobné údaje pri komunikácii o zmene zmluvy, od všetkých osôb, ktoré sa na nás obracajú, získavame ich osobné údaje pri vybavovaní otázok, žiadostí, sťažností (napr. dedič žiada o vrátenie preplatku na poistnom). Za účelom skvalitňovania nami poskytovaných služieb, na účely rokovania o uzavretí alebo zmene zmluvy a na plnenie zmluvných povinností tiež vyhotovujeme hlasové záznamy telefonických hovorov, o čom Vás vždy na začiatku hovoru informujeme. Tieto nahrávky môžu slúžiť aj ako dôkaz v prípadnom súdnom alebo správnom konaní.

Osobné údaje získavame tiež v súlade so zákonom z verejne dostupných zdrojov (napr. z verejných registrov, z insolvenčného registra a inej verejnej evidencie, príp. tiež z klientov zverejnených údajov napr. na internete a pod.)

Naša spoločnosť. využíva v rozsahu stanovenom zákonom o poisťovníctve údaje zo základného registra obyvateľov, z informačného systému evidencie obyvateľov a z informačného systému cudzincov.

Osobné údaje tiež môžeme získať aj od iných subjektov.
Príklady: Ak je príčinou vzniku poistnej udalosti dopravná nehoda, poskytne nám na našu žiadosť v súlade so zákonom o poisťovníctve Polície SR údaje o tejto nehode (teda aj údaje o účastníkoch dopravnej nehody). Vaše osobné údaje môžeme získať od inej poisťovne, a to v súlade so zákonom o poisťovníctve za účelom prevencie a odhaľovania poistného podvodu a ďalšieho porušenia (týka sa tiež údajov o splnomocnencoch účastníkov poistenia a ďalších osobách zúčastnených na poistnej udalosti). Ak splnomocníte svojho ošetrujúceho lekára alebo poskytovateľa zdravotných služieb, poskytne nám údaje o Vašom zdravotnom stave napr. pre účely likvidácie poistnej udalosti, v tejto súvislosti potom spracovávame v súlade s naším oprávneným záujmom aj osobné údaje lekára či poskytovateľa zdravotných služieb. Banka, ktorá s nami ako poistník uzavrela hromadnú poistnú zmluvu, nám odovzdá Vaše údaje vtedy, ak pri uzatvorení bankového produktu prejavíte o takéto poistenie záujem a chcete sa stať poisteným na základe tejto zmluvy.

Ste povinní predať nám údaje, ktoré od Vás žiadame?

Ak nie je v tejto informácii či konkrétnom prípade uvedené inak, potom sa jedná o údaje, ktorých odovzdanie vyžadujeme, pretože sú potrebné na prípravu či uzavretie zmluvy, na plnenie zmluvy, plnenie právnej povinnosti či na ochranu našich oprávnených záujmov.
Príklad: Pri uzatvorení zmluvy požadujeme Vaše identifikačné údaje, pretože bez nich by sme nemohli uzatvoriť zmluvu ani plniť svoje zmluvné záväzky (typicky likvidovať poistnú udalosť), povinnosť identifikovať poistníka je tiež našou zákonnou povinnosťou a spracovávame ich tiež na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. vymáhanie dlžného poistného).

 

Kto spracováva Vaše údaje, komu ich odovzdávame?

Vaše osobné údaje spracováva spoločnosť Europ Assistance, s. IRISH BRANCH so sídlom v 4 – 8 Eden Quay, Dublin 1, Írsko, vedená v Registri firiem Írskej vlády pod ref. číslom 907 089, ako zaisťovateľa.

Spracovávať Vaše osobné údaje tiež budú naši spracovatelia poskytujúci vysoký štandard ochrany osobných údajov, ktorí údaje spracovávajú pre nás na základe našich pokynov. Vaše osobné údaje môžeme tiež v odôvodnených prípadoch odovzdávať ďalším správcom.

V niektorých odôvodnených prípadoch odovzdávame Vaše osobné údaje, príp. aj údaje o zdravotnom stave, v nevyhnutne potrebnom rozsahu do zahraničia, a to aj do krajín mimo Európskej únie (napr. ich odovzdáme zdravotníckemu zariadeniu v zahraničí v prípade Vašej poistnej udalosti z cestovného poistenia či poistenia asistenčných služieb MediCare, kedy je takéto odovzdanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, napr. na poskytnutie asistenčných služieb, na repatriáciu, na zabezpečenie toho, aby Vám boli v zahraničí poskytnuté potrebné zdravotné služby).

Vaše údaje odovzdávame týmto kategóriám príjemcov:

- zaisťovateľovi EUROP ASSISTANCE S.A. IRISH BRANCH so sídlom v 4–8 Eden Quay, Dublin 1, Írsko, vedená v Registri firiem Írskej vlády pod ref. číslom 907 089,

- iným poisťovniam v súlade so zákonom za účelom prevencie a odhaľovania poistného podvodu a ďalšieho porušenia, a to aj prostredníctvom na tento účel zriadeného systému,

- EUROP ASSISTANCE S.A. so sídlom 1, Promenade de la Bonnette – 922 30 Gennevilliers, Francúzsko, registrovaná v Nanterrskom registri firiem pod ref. číslom B 403 147 903, a to vrátane svojich pobočiek umiestnených v Angole, Argentíne, Bahamách, Belgicku, Brazílii, Rakúsku. Francúzsku, Francúzskej Polynézii, Čile, Indii, Taliansku, Kamerunu, Kanade, Kongu, Maďarsku, Nemecku, Nigérii, Peru, Poľsku, Portugalsku, Rumunsku, Rusku, Grécku, Severnej Afrike, Srbsku, Španielsku, Švédsku, Švajčiarsku, Turecku, USA.

- našim distribútorom, znalcom, zmluvným servisom, dodávateľom informačných technológií, poskytovateľom poštových služieb, call centrám,

- iným subjektom v prípadoch, keď nám poskytnutie Vašich údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to potrebné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. súdom, exekútorom atp.), - marketingovým agentúram a agentúram pre výskum trhu,

- v obmedzenom rozsahu akcionárom v rámci reportingu.
 
Ako dlho u nás budú osobné údaje uložené?

V prípade, že spracovávame údaje za účelom ponuky poistenia, ale k uzavretiu poistnej zmluvy nedôjde, budeme údaje uchovávať po dobu najmenej 1 roka od našej poslednej komunikácie a po dobu trvania premlčacej doby, počas ktorej je možné uplatniť akýkoľvek nárok vyplývajúci z tejto komunikácie.

V prípade uzatvorenej poistnej zmluvy osobné údaje spracovávame po dobu trvania poistnej zmluvy. Po ukončení zmluvného vzťahu uchovávame Vaše osobné údaje ďalej po dobu trvania premlčacej doby, kedy je možné uplatniť akýkoľvek nárok z ukončenej zmluvy (v dĺžke maximálne 4 rokov) a ďalej po dobu 1 roka po márnom uplynutí premlčacej doby akéhokoľvek nároku s ohľadom na ochranu našich právnych nárokov. Okrem toho spracovávame Vaše osobné údaje aj v prípade a počas trvania prípadných súdnych sporov či iných konaní.

V prípadoch, kde nám to ukladá záväzný predpis, archivujeme po zákonom stanovenú dobu dokumenty, v ktorých sú obsiahnuté Vaše údaje.

 

Dochádza k plne automatizovanému rozhodovaniu?

V rámci povinnosti postupovať obozretne a pre ochranu našich oprávnených záujmov posudzujeme riziká tiež na základe analýz údajov záujemcov o poistení, poistníkov a poistených (tzv. profilovanie), a to aj pred uzavretím zmluvy (napr. aká je pravdepodobnosť vzniku poistnej udalosti, či budete schopný plniť svoje zmluvné záväzky). Profilovanie tiež používame za účelom vytvorenia ponuky, ktorá najlepšie zodpovedá Vašim potrebám a na účely rozhodnutia, s ktorými ponukami oslovíme svojich klientov. V rámci týchto analýz však nikdy nedochádza k plne automatizovanému rozhodovaniu.
 

Aké máte práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov?

Právo na prístup
Máte právo získať od nás potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a pokiaľ spracovávané sú, potom máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a právo na informácie (napr. o účeloch spracovania, dobe spracovania, ako údaje získavame, kto je príjemcom údajov a aké máte práva). Máte právo požiadať o kópiu osobných údajov, pokiaľ týmto právom nie sú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

Právo na opravu
Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo podať sťažnosť
Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, Slovensko, https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Právo na výmaz
Máte právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, pokiaľ:
- osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli spracovávané;
- odvolali ste súhlas, na základe ktorého boli údaje spracovávané a neexistuje žiadny ďalší dôvod na spracovanie (napr. na obhajobu našich právnych nárokov);
- vznesiete námietku proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na účely našich oprávnených záujmov, avšak len vtedy, ak zároveň neexistujú žiadne závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, alebo pokiaľ nie je spracovanie zároveň nutné na určenie, výkon alebo obhajobu našich právnych nárokov;
- vznesiete námietku proti priamemu marketingu;
- sú osobné údaje spracovávané protiprávne.

Aj v týchto prípadoch však platí, že Vaše právo sa neuplatní a my nie sme povinní av niektorých prípadoch ani oprávnení Vaše údaje vymazať, pokiaľ je naďalej ich spracovanie nevyhnutné na plnenie právnej povinnosti alebo na účely archivácie (výskumu či štatistiky) či na určenie, výkon alebo obhajobu našich právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracovania
Máte právo, aby sme obmedzili spracovanie, ak:
- popierate presnosť osobných údajov;
- spracovanie je protiprávne a odmietate výmaz a namiesto toho žiadate o obmedzenie spracovania;
- ako správca už nepotrebujeme údaje na účely spracovania, ale vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu svojich právnych nárokov;
  - vzniesli ste námietku proti spracovaniu, pokiaľ nebude overené, či naše oprávnené dôvody správcu prevažujú nad oprávnenými dôvodmi na Vašej strane.

V prípade obmedzenia spracovania budú Vaše údaje označené a nebudú po obmedzenú dobu predmetom ďalších operácií.

Právo na prenositeľnosť
Máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli vy osobne, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo predať tieto údaje inému správcovi. Toto oprávnenie Vám patrí len vtedy, ak je spracovanie založené na súhlase alebo na zmluve a za predpokladu, že sa súčasne spracovanie vykonáva automatizovane. V takom prípade máte právo na to, aby sme odovzdali Vaše osobné údaje priamo druhému správcovi, ak je to technicky uskutočniteľné a pokiaľ tým nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

Právo vzniesť námietku
Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré vykonávame z dôvodov našich oprávnených záujmov a právo vzniesť námietku proti spracovaniu za účelom priameho marketingu. Pokiaľ uplatníte námietku, sme povinní Vaše údaje ďalej na daný účel nespracovávať, ibaže v rámci prešetrovania zistíme, že máme na toto spracovanie závažné oprávnené dôvody alebo na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. V prípade, že vznesiete námietku proti priamemu marketingu, nebudú už osobné údaje na tento účel ďalej spracovávané.
Všetky oznámenia na vyššie uvedenej žiadosti robíme bezplatne. Ak sú však podané žiadosti zjavne nedôvodné alebo neprimerané, príp. sa opakujú, môžeme
- uložiť zaplatenie primeraného poplatku;
- odmietnuť žiadosti vyhovieť.

S ohľadom na skutočnosť, že pri vybavovaní Vašich žiadostí dochádza k nakladaniu s Vašimi osobnými údajmi, môžeme Vás požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na preukázanie Vašej totožnosti, aby nedošlo k vyzradeniu Vašich osobných údajov nepovolanej osobe.

Len pokiaľ je spracovanie založené na Vašom súhlase, môžete svoj súhlas odvolať.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov do okamihu odvolania súhlasu, ani na spracovanie údajov z iných právnych dôvodov, pre ktoré nie je Váš súhlas vyžadovaný.

Pripravili sme pre Vás vzorové formuláre na uplatnenie Vašich práv:

Štandardizovaný vzor žiadosti subjektu údajov o obmedzení spracovania osobných údajov

Štandardizovaný vzor žiadosti subjektu údajov o opravu osobných údajov

Štandardizovaný vzor žiadosti subjektu údajov o prenositeľnosť osobných údajov

Štandardizovaný vzor žiadosti subjektu údajov o prístup k osobným údajov

Štandardizovaný vzor žiadosti subjektu údajov o vymazanie osobných údajov

Žiadosť o ľudský zásah proti automatizovanému rozhodovaniu

 

Kto je poverenec na ochranu osobných údajov a ako ho môžete kontaktovať?

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov a s výkonom všetkých Vašich práv je Vám k dispozícii povereník na ochranu osobných údajov.

Nášho poverenca pre ochranu osobných údajov môžete kontaktovať (napr. so svojimi žiadosťami, otázkami či sťažnosťami) na adrese: Europ Assistance, s.r.o., IČO: 25287851, so sídlom Na Pankráci 1724/129, 140 00, Praha 4, dpo@europ-assistance.cz.