Sťažnosti a reklamácie

A) VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ V POISŤOVNÍCTVE ZA POISŤOVŇU EUROP ASSISTANCE S.A.

V prípade poistných produktov poisťovne EUROP ASSISTANCE S.A., so sídlom 1, promenade de la Bonnette – 922 30 Gennevilliers, Francúzsko, registrovaná v Nanterrskom registri firiem pod ref. číslom 451 366 405, uzatvorených na území Českej a Slovenskej republiky, je osobou sťažností spoločnosť Europ Assistance s.r.o., IČO: 25287851, so sídlom Na Pankráci 1724/129, 140 00, Praha 4 – Nusle, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe v oddiele C, vložka 8709.

Ak nie ste spokojní so spôsobom, akým došlo k uzavretiu Vášho poistenia, s výsledkom šetrenia škodovej udalosti alebo v iných prípadoch nespokojnosti s poistným produktom, doručte nám svoju sťažnosť niektorú z nasledujúcich ciest:

 • písomne na adresu Europ Assistance, s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00, Praha 4
 • e-mailom na adresu podnety@europ-assistance.cz
 • osobne v sídle spoločnosti Europ Assistance, s.

Pri podaní sťažnosti nezabudnite prosím uviesť:

 • číslo zmluvy alebo škodové udalosti, ktoré sa vaša sťažnosť týka
 • svoje kontaktné údaje (e-mail, telefón, adresa)

Vašu sťažnosť vyriešime do 30 kalendárnych dní. V prípadoch, keď nebudeme túto lehotu schopní dodržať, budeme vás kontaktovať.
Ak nebudete spokojní so spôsobom, akým došlo k vybaveniu Vašej sťažnosti, môžete sa obracať tiež na orgán dohľadu v poisťovníctve, ktorým je Národná banka Slovenska so sídlom Imricha Karvaša 6851/1, 811 07 Bratislava, Slovensko.

 

B) REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na služby, pri ktorých sú uplatňované práva z chybného plnenia (ďalej len „Reklamácia“).
Predmetom reklamácie môže byť rozsah, cena a kvalita všetkých služieb, ktoré spoločnosť Europ Assistance s.r.o., IČO: 25287851, so sídlom Na Pankráci 1724/129, 140 00, Praha 4 – Nusle (ďalej len ako „Spoločnosť“), poskytuje ako konečný dodávateľ, a to v prípade, že:

 • služba nebola poskytnutá v dohodnutom rozsahu či kvalite,
 • služba nebola poskytnutá v kvalite zodpovedajúcej príslušným predpisom,
 • za poskytnutú službu nebola účtovaná cena zodpovedajúca cenovým dojednaniam.

Reklamáciu je možné uplatniť:

 • písomne na adresu Europ Assistance, s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00, Praha 4
 • e-mailom na adresu podnety@europ-assistance.cz
 • faxom na číslo +420 221 586 102
 • telefonicky na čísle +420 221 586 658 • osobne v sídle Europ Assistance, s. r. 586 658

Reklamáciu je potrebné vždy doložiť dokladom, ktorý jednoznačne identifikuje reklamovanú službu (napr. výpis z účtu, účtenka k príslušnej transakcii, doklad o hotovostnej operácii a pod.) a dokladujúcim oprávnenosť reklamácie.

V prípade, že sa reklamácia vzťahuje na kvalitu poskytovaných služieb, ich rozsah či napr. nedodržanie dohodnutých podmienok, je reklamáciu treba doložiť presným popisom reklamácie vr. prípadných časových údajov a uvedenie ďalších nezrovnalostí. V prípade, že sa jedná o reklamáciu transakcie kreditnou kartou, je potrebné reklamáciu doplniť o informácie o uskutočnenej transakcii, ako je dátum a približný čas uskutočnenej transakcie a dátum zaúčtovania. Samotný výpis nie je podmienkou.

Spoločnosť je oprávnená požadovať predloženie ďalších dokladov a poskytnutie ďalších informácií podstatných na vybavenie reklamácie.

V prípade, že podaná Reklamácia neobsahuje všetky potrebné informácie, vyzve Spoločnosť reklamujúceho na doplnenie či upresnenie podania v primeranej lehote, spolu s upozornením, že pokiaľ tak reklamujúci neurobí, bude Reklamácia zamietnutá ako neoprávnená.

Spoločnosť odporúča reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu. Neskoršie podanie reklamácie sťažuje možnosti rýchleho a ľahkého prešetrenia.

Spoločnosť reklamujúcemu písomne potvrdí prijatie reklamácie.

Reklamácia bude Poskytovateľom vybavená bez zbytočného omeškania, najdlhšie do 30 dní od obdržania reklamácie.

Oznámenie o vybavení reklamácie bude reklamujúcemu doručená písomne, a to komunikačným kanálom, ktorým bola Reklamácia doručená, pokiaľ si reklamujúci nezvolí inú možnosť.

Náklady na vybavenie Reklamácie znáša Poskytovateľ. Právo Poskytovateľa na náhradu škody v prípade neoprávnenej Reklamácie tým nie je dotknuté.

Ak nebudete spokojní so spôsobom, akým došlo k vybaveniu Vašej reklamácie, môžete sa pre mimosúdne riešenie sporu obrátiť na Českú obchodnú inšpekciu. Viac informácií nájdete na www.coi.cz.